Locatie Bruggertstraat

De ouderraad (OR) adviseert de schoolleiding en de medezeggenschapsraad (MR) van de school over onderwerpen die voor ouders en leerlingen van belang zijn. De OR mag de schoolleiding gevraagd en ongevraagd van advies dienen. De ouderraad behartigt de belangen van ouders/verzorgers en indirect dus ook de belangen van leerlingen. De OR fungeert als klankbord voor de directie en is alert op bijzondere zaken binnen onze school en in het onderwijs in het algemeen.

Organisatie ouderraad

In de OR zijn de ouders van leerlingen vertegenwoordigd. Het Bonhoeffer College roept ouders van leerlingen ieder schooljaar op, om zich aan te melden voor deelname in de ouderraad. De school streeft daarbij naar een evenredige vertegenwoordiging van ouders van leerlingen uit de verschillende afdelingen en leerjaren.


Contact

De OR vindt het belangrijk te weten wat er bij ouders en leerlingen leeft. Pas dan kan de ouderraad optimaal functioneren als spreekbuis en klankbord. Indien u een onderwerp in de OR besproken wilt hebben dan horen wij graag van u. Wilt u lid worden van de ouderraad of een keer een vergadering bijwonen? Of wilt u op een andere manier een bijdrage leveren aan de OR? In alle gevallen kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar [email protected].